poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul DAS, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicapData publicarii

08.06.2021

Descriere

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud,

 organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de munca pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

Conditiile de desfasurare ale concursului:

            -  Proba scrisa: 12.07.2021, ora 1100 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 08.06.2021 - 28.06.2021  (ora 16,00), la sediul Primariei Municipiului Aiud.

 

           Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

            Conditiile de participare la concurs pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant sunt:

            - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental de ierarhizare – Stiinte sociale, in urmatoarele ramuri de stiinta:

                                        - Stiinte juridice;

                                        - Stiinte administrative;

                                        - Sociologie;

                                        - Psihologie si stiinte comportamentale.

 

         BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap:

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

            3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            5. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            6. Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

               ATRIBUTIILE stabilite in fisa postului pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap:

- Intocmeste/redacteaza documentatia necesara (referate, rapoarte, dispozitii, anchete sociale) privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Tine evidenta persoanelor cu handicap grav care solicita indemnizatie lunara conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Transmite lunar la DGASPC Alba situatia cu persoanele beneficiare de indemnizatie lunara acordata in baza Legii 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Transmite lunar la Directia Economica borderoul de plata cu persoanele beneficiare de indemnizatie lunara acordata in baza Legii 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Intocmeste dosarele si anchetele sociale pentru internarea persoanelor in centre de asistenta sociala sau centre de reabilitare neuropsihica;

- Intocmeste grila de evaluare medico-sociala pentru internarea persoanelor in Unitati medico-sociale;

- Intocmeste Fisa de evaluare socio-medicala (geriatrica) pentru internarea persoanelor varstnice in camine pentru persoane varstnice;

- Efectueaza toate demersurile necesare pentru acordarea serviciilor sociale pentru persoanele varstnice fara apartinatori sau care au apartinatori, dar acestia nu pot sa realizeze niciun demers in acest sens; (acte de identitate, inscriere la medic de familie, adrese catre diferite institutii pentru obtinerea anumitor date si informatii, card de sanatate, etc.)

- Efectueaza toate demersurile necesare pentru inhumarea persoanei varstnice lipsita de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa-si indeplineasca obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare;

- Efectueaza toate demersurile necesare pentru inhumarea oricarei persoane lipsita de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa-si indeplineasca obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare;

- Intocmeste Fisa de evaluare medico-socio-profesionala pentru persoanele care solicita pensie de invaliditate;

- Raspunde in termenul legal la petitiile si cererile care ii sunt repartizate spre solutionare;

- Efectueaza demersurile necesare in vederea acordarii subventiilor la cadura familiilor si persoanelor indreptatite;

- Intocmeste anchete sociale pentru persoanele adulte cu handicap necesare la Comisia pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

-  Intocmeste anchete sociale pentru acordarea subventiilor la cadura;

- Distribuie produse de igiena si ajutoare alimentare comunitare din partea UE conform Programului Operational  Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;

- Tine evidenta tuturor actelor si realizeaza intreaga corespondenta privind implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;

- Intocmeste toate situatiile centralizatoare privind acordarea acestor produse de igiena si ajutoare alimentare comunitare;

- Raspunde in conformitate cu specificatiile rezultate din cadrul hotararilor de Consiliu Local si din Dispozitiile primarului in care este nominalizat sau dupa caz din atributiile specifice reglementate prin sarcinile primite;

- Monitorizeaza modificarile legislative in domeniile specifice fisei postului;

-  Asigura pastrarea actelor cu care lucreaza, arhivarea acestora si predarea lor la arhiva;

- Respecta Codul de conduita al salariatilor Primariei Municipiului Aiud,  ROF DAS;

- Raspunde de respectarea programului de munca si de folosirea integrala a timpului de lucru;

- Respecta pastrarea secretului profesional si a confidentialitatii lucrarilor pe care le executa si au acest caracter;

- Relatii cu publicul, informatii, consiliere;

- Indeplineste orice alte atributii specifice serviciului, conform rezolutiilor scrise si verbale ale  directorului executiv;

- Aplica procedurile privind activitatea specifica si respecta prevederile reglementarilor privind asigurarea calitatii, reglementate prin OSGG 600/2018 si procedurile reglementate prin sistemul de asigurarea calitatii;

            Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

    a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro);

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

    e) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

    f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) cazierul judiciar;

    h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevazut la lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

 

Formular inscriereDescriere scurta

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud,

 organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de munca pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate