poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a doi functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului AiudData publicarii

25.06.2021

Descriere

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a doi functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud care indeplinesc conditiile de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, dupa cum urmeaza:                         

                   - promovarea in functia publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Disciplina in constructii si afisajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

                   - promovarea in functia publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza Bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Protectie civila, Situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

            Durata timpului de munca pentru functiile publice de executie mentionate anterior este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

Conditiile de desfasurare a concursului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut:

               Proba scrisa: 26.07.2021, ora 10,00 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion.I.C.Bratianu;

              Proba interviului se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

              Dosarele de concurs ale candidatilor se vor depune in perioada 25.06.2021 - 14.07.2021, ora 16,00 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

      

Conditiile de participare la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut:

               Pentru a participa la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ, conditiile prevazute de art. 479 alin. (1) lit. a), lit. c) si lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

               a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

             b) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;

             c)  sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

                      

              Dosarele de concurs la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, vor contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

             a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

             b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

             c) adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata;

             d) formularul de inscriere, prevazut in anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.

 

       Bibliografia si tematica pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Serviciul Politia Locala, Compartiment Disciplina in constructii si afisajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

            3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            5. Legea nr. 155/2010, politiei locale ;

          6. Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

          7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, capitolul I si capitolul III .

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

             Atributiile prevazute in fisa postului de politist local, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Disciplina in constructii si afisajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, sunt:

1)    efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;

2)    efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;

3)    verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice;

4)    verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare;

5)    verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

6)    participa la actiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a constructiilor efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice; 

7)    constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carui raza de competenta s-a savarsit contraventia sau persoanei imputernicite de acestia.

8)    intocmeste si administreaza evidenta lucrarilor finalizate.

9)    redacteaza si intocmeste documentele specifice activitatii compartimentului (certificate, adeverinte, comunicari, informatii, raspunsuri la cereri si sesizari etc.)

10) Elaboreaza si actualizeaza proceduri operationale sau de sistem pentru activitatile procedurale pe care le realizeaza

11) Identifica riscurile, realizeaza a evaluare preliminara a acestora iar apoi le comunica Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii

12) Responsabilii cu riscurile de la nivelul structurilor municipiului Aiud au urmatoarele atributii

         a) colecteaza riscurile aferente activitatilor din cadrul structurii;

         b) identifica strategia de risc;

         c) elaboreaza si actualizeaza Registrul riscurilor de la nivelul structurii;

          d) propun masuri de control si monitorizeaza implementarea acestora, dupa ce in prealabil acestea au fost aprobate de catre conducatorul structurii;

 e) consiliaza personalul din cadrul structurii si asista conducatorul acesteia in procesul de gestionare a riscurilor

13) Asigura, raspunde, cunoaste si implementeaza instructiunile proprii si prevederile elementelor de sistem in concordanta cu sistemul de asigurare a calitatii – implementat in Primaria municipiului Aiud, conform SR EN ISO 9001:2015.

           Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

 

       Bibliografia si tematica pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Serviciul Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza Bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Protectie civila, Situatii de urgenta:

 

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

            3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            5. Legea nr. 155/2010, politiei locale ;

          6. Legea 481/ 2004, privind protectia civila;

      Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

      Atributiile prevazute in fisa postului de  politist local, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza Bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Protectie civila, Situatii de urgenta, sunt:

 

A) In domeniul protectiei civile:

1.    Raspunde nemijlocit de instiintarea si alarmarea populatiei din municipiul Aiud;

2.    Asigura primirea si transmiterea semnalelor de instiintare cu privire la producerea sau iminenta producerii unor dezastre sau a izbucnirii unor conflicte armate, raspunzand direct de actionarea la timp a sistemelor de instiintare - alarmare din municipiul Aiud;

3.    Asigura functionarea permanenta a mijloacelor de transmisiuni proprii si a celor de instiintare - alarmare, urmarind derularea in conditiile legii a contractelor aferente acestora;

4.    Elaboreaza documentele pe linia specialitatii si asigura transmiterea lor;

5.    Asigura masurile organizatorice, materialele si documentele necesare pentru instiintarea si aducerea personalului de conducere la sediu, in mod oportun, in caz de dezastru sau la ordin;

6.    Asigura colaborarea cu Politia Locala, Politia Municipiului Aiud, Inspectoratul de Jandarmi, formatiunile de Cruce Rosie si celelalte institutii si operatori economici cuprinsi in planurile specifice, pentru realizarea masurilor de protectie cuprinse in documentele operative si pentru desfasurarea pregatirii de protectie civila in special, pe timpul aplicatiilor, exercitiilor si al lichidarilor urmarilor dezastrelor;

7.    Asigura, verifica si mentine in mod permanent starea de functionare a punctelor de comanda (locurilor de conducere) de protectie civila si dotarea lor cu materialele si documentele necesare potrivit legislatiei in vigoare;

8.    Asigura pregatirea formatiunilor proprii de interventie, in paralel cu asigurarea functionarii dotarilor tehnice ale acestora;

9.    Conduce Centrului operativ cu activitate temporara, asigura Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, indeplinind atributii specifice.

10.  Organizeaza si asigura starea de operativitate si a capacitatii de interventie optime a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu.

11.  Asigura conditii de depozitare, conservare, intretinere si folosire corecta a tehnicii, aparaturii si materialelor din dotare;

12.  Urmareste asigurarea mijloacelor de protectie si de decontaminare prevazute in planuri;

13.  Intocmeste si actualizeaza, in colaborare cu membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta documente operative si de conducere pe linia situatiilor de urgenta;

14.  Asigura studierea si cunoasterea de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a particularitatilor municipiului si a principalelor caracteristici care ar influenta urmarile produse de dezastre sau conflicte armate;

15.  Asigura organizarea si inzestrarea formatiunilor proprii de interventie potrivit instructiunilor in vigoare, precum si actualizarea permanenta a situatiei acestora;

16.  Intocmeste anual Planul de asigurare cu resurse materiale, financiare si umane la nivelul municipiului Aiud, in conformitate cu prevederile legale.

17.  Prezinta propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotari si intretinere, pentru realizarea masurilor de protectie civila;

18.  Organizeaza si conduce pregatirea formatiilor proprii, precum si verificarea lor prin exercitii si alarmari, in vederea mentinerii starii de operativitate si de interventie in caz de dezastre;

19.  Prezinta Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta informari cu privire la realizarea masurilor de protectie civila si a pregatirii si alte probleme specifice;

20.  Intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, care pot fi folosite in caz de dezastre si in situatii speciale si o actualizeaza permanent;

21.  Conduce lunar instructajele de specialitate, exercitiile tactice planificate potrivit documentelor intocmite in acest scop;

22.  Coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;

23.  Raspunde de elaborarea si actualizarea, in principal, a urmatoarelor documente:

- Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul municipiului Aiud;

- Planul organizarii instiintarii-alarmarii Serviciului pentru Situatii de Urgenta, serviciilor

publice si a institutiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud precum si a

societatilor cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta;

- Planul de protectie si interventie in caz de cutremur si alunecari de teren pe teritoriul

municipiului Aiud;

- Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la

constructiile hidrotehnice si poluarilor accidentale pe cursuri de apa al Comitetului Local

pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Aiud

- Planul de protectie si interventie in caz de accident chimic deosebit de grav pe caile de comunicatie rutiere sau feroviare etc.

24.  Centralizeaza, analizeaza si sistematizeaza informatiile de specialitate prezentand propuneri pentru stabilirea conceptiei;

25.  Solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;

26.  Exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;

27.  Asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;

28.  Participa nemijlocit la evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;

29.  Stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;

30.  Propune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;

31.  Organizeaza, coordoneaza, indruma si tine evidenta formatiunilor proprii de protectie civila, pe specialitati si urmareste pregatirea si perfectionarea lor, prin cursuri si convocari la centrele speciale de pregatire;

32.  Planifica, organizeaza si urmareste executarea reparatiilor si lntretinerii (in functie de sezon) la intreaga tehnica si aparatura de instiintare si alarmare din dotarea serviciului;

B) In domeniul apararii impotriva incendiilor:

1.    Urmareste si coordoneaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul Primariei Municipiului Aiud;

2.    Elaboreaza instructiunile de aparare impotriva incendiilor si stabileste atributiile ce revin salariatilor Primariei la locurile de munca;

3.    Verifica daca salariatii cunosc si respecta instructiunile privind masurile de aparare impotriva incendiilor;

4.    Asigura intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

5.    Asigura utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor;

6.    Asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din corpurile de cladire apartinand Primariei municipiului Aiud si asigura corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

7.    Prezinta conducerii raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

8.    Participa la aplicatii, convocari, exercitii, interventii in situatii de urgenta;

9.    Executa instruirea In domeniul situatiilor de urgenta pe baza dispozitiilor generale (OMAI 712/2005) si a reglementarilor specifice.

10.  Controleaza anual daca la instructajul la locul de munca se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, si daca rezultatele se consemneaza in fisa individuala de instructaj.

11.  Completeaza fisele individuale de instructaj, inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala. Sa urmareasca dupa instruire si completare, ca fisa individuala de instructaj sa fie semnata de persoana instruita si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instructajul.

 

 

Alte atributii:

1. Tine evidenta si inventarul tuturor materialelor de Protectie Civila aflate in magaziile de Protectie Civila dar si a celor aflate in custodie.

2. Asigura gestiunea fizica a stocului materialelor si utilajelor pentru interventie in caz de situatii de urgenta;

3. Intocmeste notele de receptie, bonurile de materiale si referatele pentru casare

4. Pastreaza documentele justificative legate de stocuri;

5. Efectueaza inventarul stocului de marfa;

6. Intocmeste referate pentru aprovizionarea materialelor de protectie civila conform normativelor in vigoare.

7.    Executa aprovizionarea cu materiale de Protectie Civila si raspunde de calitatea acestora.

8.    Stabileste/ revizuieste obiectivele specifice compartimentului, o data pe an sau de cate ori intervin modificari in activitatea acestuia;

9.    Centralizeaza riscurile asociate activitatilor compartimentului si le prezinta in sedintele din care face parte la nivel de institutie, pentru analiza;

10.  Elaboreaza Registrul Riscurilor la nivelul compartimentului;

11.  Raspunde de implementarea standardelor de control intern la nivelul compartimentului;

12.  Stabileste indicatorii de performanta asociati obiectivelor specifice compartimentului;

13.  Contribuie la dezvoltarea sistemului de control intern managerial al institutiei prin activitatea pe care o desfasoara la nivelul compartimentului;

14.  Elaboreaza proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului, in cadrul compartimentului.

15.  Actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute.

16.  Respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

       Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier al Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si  pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.Descriere scurta

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a doi functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud care indeplinesc conditiile de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate