poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutantData publicarii

28.06.2021

Descriere

Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri, organizat in baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de munca pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional debutant este de 8h/zi, 40 h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 Conditiile de desfasurare a concursului

- Data, ora si locul desfasurarii probei scrise: 28.07.2021 ora 10,00 – la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud  str.Tribun Tudoran nr.9.

           Interviul se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Dosarele de inscriere la concursul de recrutare se depun in perioada 28.06.2021-19.07.2021 (ora 15,00) de luni pana vineri intre orele 7,00-15,00, la sediul Serviciului Public de Interes Local  Administratia Patrimoniului Local Aiud  – Compartiment Resurse Umane.

 

            Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii  si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea  functiei  publice;

    g) indeplineste conditiile specifice,conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functia publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;

 

             Conditiile  de participare  la concurs pentru postul  de consilier, clasa I, grad profesional debutant sunt:

     -  Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul din urmatoarele domenii : inginerie civila, ingineria instalatiilor, inginerie geologica, inginerie geodezica, Mine, petrol si gaze, inginerie mecanica, inginerie industriala, ingineria mediului, ingineria transporturilor, ingineria autovehiculelor, inginerie si management ;       

  

BIBLIOGRAFIA  si TEMATICA pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul  Compartimentului  Reparatii, Intretinere drumuri ;

 

 1.  Constitutia Romaniei ,republicata  ;

 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 4. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea  si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 5. Hotararea de Guvern nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 6. Ordin MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 7. Legea nr.51/2006  a serviciilor comunitare de utilitati publice ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

TEMATICA

 

  1.Constitutia Romaniei ,republicata -Titlul I – Principii generale, Titlul II – Drepturile , libertatile si indatoririle fundamentale, Titlul III – Autoritatile publice ;

  2.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare  - Partea a VI-a Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice – Titlul I - Dispozitii generale si Titlul II- Statutul functionarilor publici;

 3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – CAP.I –Dispozitii generale, CAP.II– Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii si CAP IV-Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei;

  4.Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea  si sanctionare tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare –CAP. I- Principii si definitii si CAP.II- Dispozitii speciale ;

   5.Hotararea de Guvern nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare –integral

   6.Ordin MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare –ANEXA 1 – Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 

   7.Legea nr.51/2006  a serviciilor comunitare de utilitati publice ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  - CAP.I –Dispozitii generale, CAP.II- Autoritati si competente- Sectiunea 1- Autoritatile administratiei publice locale, CAP.III – Organizarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, CAP.IV –Operatori si utilizatori, Cap. V – Finantarea serviciilor de utilitati publice.

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

ATRIBUTIILE stabilite in fisa postului pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri :

 

  -Elaboreaza prioritatile de interventie si programul de lucru a personalului din Compartimentul Reparatii, Intretinere drumuri ;

  -Elaboreaza necesarul si urmareste alocarea de resurse materiale, umane si utilaje ( inclusiv combustibilul si celelalte materiale consumabile functionarii acestora) pentru desfasurarea activitatilor programate in sarcina personalului din Compartimentul Reparatii, Intretinere drumuri   -Urmareste respectarea prevederilor legale si a conditiilor tehnice de functionare a echipamentelor ( utilajelor/mijloacelor de transport aflate in dotarea/folosinta personalului din Compartimentul Reparatii, Intretinere drumuri)

-Asigura fluxul de informatii dinspre si catre personalul din Compartimentul Reparatii, Intretinere drumuri ;

-Urmareste si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul muncitor din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri ;

-Intocmirea de rapoarte catre superiori –saptamanale si/sau la cerere si prognozarea cheltuielilor aferente Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;

-Intocmeste toate documentele si obtine toate actele necesare pentru circulatia legala pe drumurile publice , consumuri de combustibil si alte materiale;

- Urmareste personalul muncitor care participa la lucrarile de reparatii pe domeniul public;

 -Lunar intocmeste lista de pontaj pentru personalul din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri ;

-Intocmeste documentatia necesara pentru justificarea si fundamentarea lucrarilor care urmeaza a fi  efectuate si asigura necesarul de materiale in cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri ;

-Efectueaza masuratori si elaboreaza propuneri pentru fundamentarea actiunilor/activitatilor specifice domeniului de activitate a Serviciului Public Administratia Patrimoniului Local Aiud;

-Indeplineste si alte sarcini stabilite de seful de serviciu sau de conducerea institutiei in limita nivelului de pregatire, justificat prin diplome/atestate detinute;

-Pastreaza secretul de serviciu, datele si informatiile cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu:

-Respecta pastrarea secretului profesional si confidentialitatii lucrarilor pe care le executa si au acest caracter;

-Indeplineste indatoririle de serviciu cu profesionalism, impartialitate, loialitate, corectitudine si in mod constiincios, cu obligatia de a se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii autoritatii;

-Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul institutiei,

-Respecta prevederile normativelor de lucru si a procedurilor de lucru;

-Asigura pastrarea actelor cu care lucreaza si arhivarea acestora;

-Indeplineste orice alte atributii specifice serviciului, conform rezolutiilor scrise si verbale ale directorului executiv sau sefului de serviciu  ;

-Asigura cunoasterea, insusirea, aplicarea si respectarea legislatiei si a reglementarilor specifice domeniului de activitate cu privire la atributiile, actiunile, activitatile, procesele de munca si sarcinile specifice postului pe care il ocupa;

-Realizeaza, la timp si intocmai, activitatile, actiunile, atributiile sau sarcinile ce ii revin si raporteaza asupra modului de realizare a acestora;

-Respecta normele, indatoririle prevazute de lege in calitatea detinuta de functionar public si respecta conduita prevazuta de legislatie pentru functionarul public;

-Respecta Codul de conduita al salariatilor din cadrul Serviciului Public Administratia Patrimoniului Local Aiud;

-Respecta regulile de protectia muncii si PSI, conform actelor normative si a instructiunilor efectuate;

- Raspunde de respectarea programului de munca si de folosirea integrala a timpului de lucru;

 -Are obligatia de a respecta normele securitatii si sanatatii muncii, conform prevederilor legale;

  

  Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente:

a)    formularul de inscriere ( se obtine de la Compartimentul Resurse Umane, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet www.aiud.ro) ;

b)    curriculum vitae, modelul comun european;

c)    copia actului de identitate;

d)    copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

e)    copia adeverintei care  atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului ;

f)     copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specilaitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

g)    cazierul judiciar ;

h)    declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia , in conditiile prevazute de legislatia specifica.

          Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul,data,numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al  ministrului sanatatii .Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

 

          Copiile  de pe actele prevazute mai sus  se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

     Documentul prevazut la lit.g)  poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are  are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar care se se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

          Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0258/861593 interior 13 sau la sediul  Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud ,str.Tribun Tudoran,nr.9, e-mail spapl@aiud.ro, persoana de contact: Haracsek Katalin Melinda, consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane.

Formular inscriereDescriere scurta

Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri, organizat in baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate