poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Arhitect - SefData publicarii

02.09.2021

Descriere

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Arhitect - Sef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

           organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de munca pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

Conditiile de desfasurare ale concursului:

            -  Proba scrisa: 04.10.2021, ora 1100 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 02.09.2021 - 21.09.2021  (ora 16,00), la sediul Primariei Municipiului Aiud.

 

           Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

            Conditiile de participare la concurs pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior sunt:

            -  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul arhitectura, urbanism sau constructii,

            - vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani.

 

         BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Arhitect - Sef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

  1. Constitutia Romaniei, republicata;

2.    Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea      0112IK=1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a     50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.    Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea      0110JW01   0 21>Normelor metodologice de aplicare a    350 10 201   0 18>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;

  1. Hotararea nr. 525/1996 pentru aprobarea      0123 321   0 34>Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

               ATRIBUTIILE stabilite in fisa postului pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Arhitect - Sef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

   I. Atributii  specifice

      Respectarea obligatiilor mentionate la ART. 46 din Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, in ce priveste verificarea continutului documentatiei depuse, constatand daca:

    a) cererea este adresata autoritatii administratiei publice locale competenta, potrivit Legii, sa emita autorizatia;

    b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzator;

    c) certificatul de urbanism este in valabilitate, iar scopul eliberarii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

    d) exista dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren si/sau constructii, precum si, dupa caz, a extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciara de informare, actualizate la zi, daca legea nu dispune altfel;

    e) documentatia tehnica - D.T. este completa si conforma cu prevederile     50 13 2P1   0 20>anexei nr. 1 la Lege si ale prezentelor norme metodologice;

    f) exista avizele si acordurile favorabile, valabile la data solicitarii si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;

    g) exista referatele de verificare a proiectului si, dupa caz, nota tehnica justificativa/raportul de expertiza tehnica, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei acolo unde este cazul;

    h) se face dovada achitarii taxelor legale necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare;

    i) este aplicata pe piesele scrise si desenate parafa emisa de Ordinul Arhitectilor din Romania, care confirma dreptul arhitectului diplomat/conductorului arhitect/urbanistului cu drept de semnatura similar conductorului arhitect/arhitectului de interior cu drept de semnatura, dupa caz, de a elabora si semna documentatiile, in conditiile prevederilor     50 13 2U1   0 24>art. 9 alin. (1) lit. a) si     50 13 2U1   0 11>c) din Lege si sub sanctiunea legii penale, in conformitate cu dispozitiile     50 13 2U1   0 24>art. 24 lit. c) din Lege.

    (2) In situatia in care, in urma analizei documentatiei depuse, se constata faptul ca documentatia tehnica - D.T. este incompleta sau necesita clarificari tehnice, potrivit prevederilor     50 13 2P1   0 25>art. 7 alin. (3) din Lege, acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile calendaristice de la data inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii acesteia. Incepand cu data notificarii, termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se decaleaza cu numarul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune si inregistra modificarile/completarile aduse documentatiei tehnice initiale ca urmare a notificarii.

    (3) Responsabilitatea emiterii unei autorizatii pe baza unei verificari superficiale sau partinitoare revine, in egala masura, atat semnatarilor autorizatiei, cat si persoanelor fizice cu atributii in verificarea documentatiilor si elaborarea/emiterea autorizatiilor de construire care raspund material, contraventional, civil si penal, dupa caz, pentru nerespectarea termenelor prevazute la art. 43 alin. (2) si (3).

    (5) In situatia prevazuta la alin. (2) taxa pentru autorizare incasata nu se restituie, urmand a fi utilizata pentru emiterea autorizatiei dupa depunerea documentatiei complete.

 

    Respectarea obligatiilor mentionate la ART. 47 din Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind  examinarea tehnica si avizarea documentatiei :

    ”(1) Examinarea tehnica a documentatiei depuse se efectueaza de structurile de specialitate si are ca obiect documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.+ D.T.O.E.) sau de desfiintare (D.T.A.D.+ D.T.O.E.), dupa caz, inclusiv datele inscrise in anexa la cerere, si consta in examinarea modului in care sunt respectate:

    a) datele si conditiile cerute prin certificatul de urbanism;

    b) reglementarile cu privire la intocmirea si continutul proiectului supus autorizarii, asa cum rezulta din     50 13 2P1   0 19>anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 21 alin. (4) si art. 28;

    c) prevederile cu privire la competentele proiectantilor pentru semnarea documentatiilor, in conformitate cu prevederile    184 11 201   0 41>art. 9 din Lege si ale Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;

    d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati potrivit prevederilor     10 10 201   0 17>Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si ale    925 20 301   0 33>Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, in vederea asigurarii cerintelor de calitate a proiectului;

    e) introducerea conditiilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia, favorabile, obtinute in conditiile Legii, precum si, dupa caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism;

    (2) In situatia in care documentatia prezentata este conforma exigentelor cuprinse la alin. (1), structura de specialitate a emitentului promoveaza documentatia in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare.

 

   (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism:

    a) verificarea continutului documentelor depuse de catre solicitant potrivit legii;

    b) solicitarea avizelor si acordurilor, conform cerintelor generale si specifice din Regulamentele de urbanism si legislatia specifica ;     50 13 2U1   0 33>

    c) determinarea reglementarilor din documentatiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicita certificatul de urbanism;

    d) analizarea compatibilitatii scopului declarat pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism cu reglementarile din documentatiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;

    e) formularea conditiilor si restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investitiei;

    f) stabilirea, in conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum si a unor eventuale studii si a studiilor de specialitate necesare autorizarii;

    g) verificarea existentei documentului de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

    h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism;

 

    (2)  Pentru emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare:

 a) verificarea continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul prezentarii tuturor actelor necesare autorizarii, conform prevederilor legale. Potrivit     50 13 2U1   0 28>art. 7 alin. (16^4) din Lege pentru lucrarile la infrastructura de transport si/sau tehnico-edilitara de interes public, finantate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizatiile de construire se pot emite in baza studiului de fezabilitate care cuprinde, conform    907 22 301   0 33>Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avizele conforme pentru asigurarea utilitatilor, precum si avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si al proiectului P.A.C./P.A.D., urmand ca avizele si acordurile prevazute de lege sa fie obtinute pana la incheierea executarii lucrarilor realizate in baza proiectului tehnic;“.

    b) verificarea modului in care au fost preluate in cadrul documentatiei tehnice - D.T. conditiile din avizele si acordurile obtinute in prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse in punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului;

    c) verificarea continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul incadrarii solutiilor propuse in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si ale certificatului de urbanism;

    d) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizatiilor de construire/desfiintare;

 

Atributii ce decurg din specificul activitatii :

1.    redactarea Avizelor si acordurilor emise de primar sau de persoanele desemnate si si prezentarea spre semnare a acestora;

2.    calculul taxei de autorizare conform prevederilor legale;

3.    asigurarea relatiilor cu publicul ( informare/consultanta ) privind respectarea prevederilor legale in domeniul autorizatiilor de construire/desfiintare;

4.    eliberarea adeverintelor  pentru dovada adresei de domiciliu;

5.    eliberarea Certificatelor de edificare/radiere a constructiilor;

6.    centralizarea  datelor si intocmirea studiilor specifice domeniului de activitate necesare unor raportari solicitate de institutiile judetene abilitate sau de institutii administrative nationale;

7.    participare la comisia de stabilitate a constructiilor ca urmare a efectelor de calamitate;

8.    intocmirea documentelor specifice activitatii compartimentului (adeverinte, comunicari, informatii, raspunsuri la cereri si sesizari etc.);

9.    raspunde de calitatea si legalitatea lucrarilor executate;

10. prin conduita si exemplul personal in timpul si in afara serviciului este loial institutiei, contribuind la ridicarea prestigiului acestuia;

11. aplica si respecta normele, procedurile si instructiunile privind asigurarea calitatii in exercitarea  functiei;

12. este autorizat ca persoana publica in relatiile oficiale ce decurg din sarcinile de serviciu;

13. raspunde in fata conducatorilor ierarhici de eventualele abateri ale conduitei sale ca persoana publica si de termenele de executie a lucrarilor pe care le intocmeste;

14. in conformitate cu politica in domeniul calitatii implementata in institutie trebuie sa cunoasca  si sa aplice instructiunile privind activitatea compartimentului, si sa respecte  procedurile  in vigoare;                              

15. Elaboreaza si actualizeaza proceduri operationale sau de sistem pentru activitatile procedurale pe care le realizeaza

16. Asigura, raspunde, cunoaste si implementeaza instructiunile proprii si prevederile elementelor de sistem al calitatii  conform Ordinului 600/2018 – implementat in cadrul U.A.T Municipiul Aiud.

            Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

  

            Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

    a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro);

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

    e) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

    f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) cazierul judiciar;

    h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevazut la lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

Formular inscriereDescriere scurta

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Arhitect - Sef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate