poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de sef serviciu grad II, Centrul de Cultura din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de culturaData publicarii

17.09.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura, cu sediul in loc. Aiud, str. Transilvaniei, nr. 35, organizeaza in data de 11 octombrie 2021 ora 1100 - proba scrisa, concurs in vederea ocuparii, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a functiei contractuale de conducere vacante de sef serviciu, grad II, pentru serviciul Centrul de Cultura din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura.   

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile  prevazute la art.3 din H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

    a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

    f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Concursul organizat pentru ocupareaa postului contractual de conducere vacant, de de sef serviciu, grad II, consta in urmatoarele etape succesive:

-          selectia dosarelor de inscriere;

-          proba scrisa;

-          interviu;

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii admisi la etapa precedenta.

 

Conditii specifice de participare:

-       Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; 

-       Vechime de minimum 10 ani in domeniul cultural;

Conditiile de desfasurare a concursului:

-      Proba scrisa: 11.10.2021, ora 1100 - sediul Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura, loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1;

-      Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

-      Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada  20.09.2021 - 01.10.2021 (ora 16,00), la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, de luni pana vineri intre orele 0800 - 1600.

 

Dosarul de concurs:

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea de catre secretarul comisiei de concurs.

            In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

Dosarul de concurs se va depune personal, la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, pana cel tarziu in data de 01.10.2021, ora 1600

            Relatii suplimentare se pot obtine la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaiu, nr. 1, numar de telefon 0258 861703, fax 0258 865106, e-mail: cultura@aiud-art.ro, persoana de contact: Popa Ileana Felicia, referent de specialitate in cadrul  Compartimentului financiar - contabil, achizitii publice, personal, patrimoniu din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura.

             

Calendarul concursului

Nr. crt.

Activitati

Data

      1.       

Publicarea anuntului

17.09.2021

      2.       

Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor

20.09.2021 – 01.10.2021 intre orele 800 - 1600

      3.       

Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs

04.10.2021 – 05.10.2021

      4.       

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

06.10.2021, ora 1100

      5.       

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor

06.10.2021 - 07.10.2021 pana la ora 1100

      6.       

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor

08.10.2021, pana la ora 1100

      7.       

Sustinerea probei scrise

11.10.2021 - ora 1100

      8.       

Afisarea rezultatului probei scrise

12.10.2021, ora 1100

      9.       

Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise

12.10.2021-13.10.2021 pana la ora 1100

     10.      

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor

14.10.2021, pana la ora 1100 

     11.      

Sustinerea interviului

15.10.2021 - ora 1100

     12.      

Comunicarea rezultatelor dupa sustinerea interviului

18.10.2021- ora 1100

     13.      

Depunerea contestatiilor privind rezultatul interviului

18.10.2021 - 19.10.2021 pana la ora 1100  

     14.      

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor

20.10.2021, pana la ora 1100 

     15.      

Afisarea rezultatului final al concursului

20.10.2021

     16.      

Numire pe functie

Maximum 04.11.2021

 

 Rezultatele la fiecare proba, precum si rezultate finale ale concursului , vor fi afisate la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura, loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1 si pe site-ul Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.   

Bibliografia de concurs:

Pentru concursul din data de 11.10.2021 - proba scrisa, organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de sef serviciu Centrul de Cultura din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura:

 

-      Regulamentul de organizare si functionare al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura, aprobat prin HCL 112/ 20 mai 2021;

-      OUG   118/2006   privind   infiintarea,   organizarea   si   desfasurarea   activitatii   asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale;

-      Ordonanta nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea 53/2003, republicata - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

-            

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura, Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, telefon: 0258 861703 sau e-mail: cultura@aiud-art.ro.

Cerere inscriere concursDescriere scurta

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de sef serviciu grad II, Centrul de Cultura din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate