poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria municipiului Aiud organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului AiudData publicarii

21.09.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

            PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, examen de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Directiei de  Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, care indeplineste conditiile de promovare in grad profesional imediat superior.

            Face obiectul examenului de promovare in grad profesional imediat superior, in functia de kinetoterapeut principal, personalul contractual incadrat pe postul de kinetoterapeut la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Aiud - Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

 

Conditiile de desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual in grad profesional imediat superior:

            Data, ora si locul organizarii probei scrise: 05.10.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu.

            Dosarele de inscriere se pot depune pana in data de  28.09.2021, ora 16,00 la Registratura Primariei Municipiului Aiud.

 

Conditiile de participare la examenul de promovare a personalului contractual in grad profesional imediat superior:

               Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, respectiv:

            - sa fi obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale, cel putin de 2 ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate,

            -  sa aiba o vechime de minimum 3 ani in gradul profesional din care promoveaza.

             Dosarele de inscriere se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Aiud si va contine urmatoarele documente:

            - cererea de inscriere la examenul de promovare adresata Primarului Municipiului Aiud,

            - referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de Primarul Municipiului Aiud,        

            - adeverinta eliberata de Compartimentul Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza,

            - copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor individuale din ultimii 3 ani in care candidatul s-a aflat in activitate.

           

            Proba scrisa se sustine de catre candidatii ale caror dosare au fost declarate admise.

            Proba scrisa va fi notata cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii:

            a) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

           b) abilitati de comunicare;

           c) capacitate de sinteza;

           d) complexitate, initiativa, creativitate.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare in grad profesional imediat superior, cu mentiunea "admis" / "respins",  se face prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii examenului.

             Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

              Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea  de la proba scrisa, iar rezultatele finale se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, in doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

 

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Directiei de  Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Centrul social multifunctional pentru persoane cu dizabilitati

1. Titlul III al Partii a VI-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

2.Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

3. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

4. Standardul 7 din Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 

           Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, telefon  0258/861 310 interior 13.Descriere scurta

Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, examen de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Directiei de  Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, care indeplineste conditiile de promovare in grad profesional imediat superior

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate