poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii PubliceData publicarii

21.10.2021

Descriere

Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata timpului de munca pentru functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

Conditiile de desfasurare ale concursului:

            -  Proba scrisa: 22.11.2021, ora 1000 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 21.10.2021 - 09.11.2021  (ora 16,00), la sediul Primariei Municipiului Aiud.

 

           Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

            Conditiile de participare la concurs pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant sunt studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

 

         BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

 

  1. Constitutia Romaniei, republicata;

2.    Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.   Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.    Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

         Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

            ATRIBUTIILE stabilite in fisa postului pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud :

 

1.      Asigura inregistrarea documentelor adresate institutiei si gestioneaza programul de Registratura Generala al Primariei municipiului Aiud;

2.      Asigura, zilnic, transmiterea documentelor catre Secretarul general al municipiului Aiud in vederea distribuirii acestora compartimentelor de specialitate;

3.      Asigura activitatea de corespondenta a Primariei municipiului Aiud, prin pregatirea documentelor pentru expediere, intocmirea borderourilor si depunerea corespondentei la Oficiul Postal Aiud si posta militara;

4.      Preia corespondenta institutiei de la Oficiul Postal Aiud si posta militara si asigura inregistrarea acesteia in programul de registratura;

5.      Verifica documentele de expediat;

6.      Asigura inregistrarea persoanelor in cadrul programului de audiente la Primar si Viceprimar;

7.      Raspunde nevoii de informare a cetatenilor, astfel incat acestia sa aiba acces sporit la informatii, sa-si cunoasca drepturile si responsabilitatile; 

8.      Asigura consiliere cetatenilor in vederea redactarii cererilor;

9.      Asigura informarea si consilierea cetatenilor, in scopul solutionarii cu celeritate a problemelor lor;

10.   Indruma cetatenii catre structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud si a institutiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Aiud, atunci cand situatiile o impun;

11.   Indruma cetatenii catre institutiile abilitate sa le rezolve problemele, atunci cand acestea nu intra in competenta administratiei publice locale;

12.   Colaboreaza cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud si a institutiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Aiud, in vederea informarii corecte si la timp a cetatenilor;

13.   Participa la elaborarea anuala a Raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Aiud;

14.   Colaboreaza la solutionarea cererilor intocmite in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

15.   Participa la organizarea evenimentelor Primariei si ale Consiliului Local al municipiului Aiud;

16.   Reprezinta interesele institutiei in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul institutiei publice;

17.   Desfasoara orice atributie incredintata prin Dispozitia Primarului municipiului Aiud sau de catre superiorul ierarhic; 

18.   Prin conduita si exemplul personal, in timpul si in afara serviciului, este loial institutiei, contribuind la ridicarea prestigiului acesteia

19.   In conformitate cu politica in domeniul calitatii implementata in institutie trebuie sa cunoasca si sa aplice Procedura privind Redactarea Actelor, Procedura Operationala privind Activitatea Biroului Comunicare si Relatii Publice si sa respecte procedurile SMC in vigoare.

20.   Elaboreaza proceduri operationale sau de sistem pentru activitatile procedurale pe care le realizeaza;

21.   Actualizeaza procedurile operationale sau de sistem pentru activitatile procedurale pe care le realizeaza;

22.   Identifica riscurile, realizeaza o evaluare preliminara a acestora, iar apoi le comunica Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii;

23.    Respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

24.         Asigura, raspunde, cunoaste si implementeaza instructiunile proprii si prevederile elementelor de sistem in concordanta cu sistemul de asigurare a calitatii – implementat in Primaria municipiului Aiud, conform SR EN ISO 9001:2015.

            Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

  

            Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

    a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro);

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

    e) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

    f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) cazierul judiciar;

    h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevazut la lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Directiei Economice, precum si pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

 

Formular inscriere

 Descriere scurta

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate