poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post contractual de executie vacant, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, medic dentist specialist confirmat in specialitatea Endodontie - Directia de Asistenta SocialaData publicarii

29.10.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocuparea a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi respectiv a functiei de farmacist - sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificarile si completarile ulterioare,

               PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDETUL ALBA, organizeaza concurs in vederea ocuparii, a unui post contractual de executie vacant, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, medic dentist specialist confirmat in specialitatea Endodontie, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale si Asistenta medicala comunitara din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.           

              In vederea inscrierii pentru concurs, candidatii vor depune un dosar cuprinzand urmatoarele documente:

           a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

           b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, si respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi, biochimisti sau chimisti;

           c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

            d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la     95 11 201   0 55>art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la    460 10 201   0 55>art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

            e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;

            f) cazierul judiciar;

            g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

            h) chitanta de plata a taxei de concurs;

             i) copia actului de identitate in termen de valabilitate;

            j) autorizatie de libera practica implic it asigurare de raspundere civila valabila in anul 2021;

            k) certificat de integritate comportamentala.

            Documentele prevazute la lit. d), lit. f) si lit. g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

              Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul sau se prezinta copii legalizate.

            Anuntul de concurs a fost publicat in saptamanalul "Viata Medicala" nr. 43 din 29.10.2021.

            Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la data publicarii anuntului in  revista "Viata Medicala" nr. 43 din 29.10.2021.

            Dosarele de inscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului in saptamanalul "Viata Medicala", respectiv pana la data de 12.11.2021, ora 14,00.

            Rezultatele verificarii documentelor din dosarele de inscriere la concurs se afiseaza la sediul institutiei in data de 15.11.2021.

             Dosarele incomplete se vor completa in termen de 5 zile lucratoare, respectiv pana la data de 22.11.2021, ora 16,00. Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

             Situatia privind dosarele admise sau respinse se afiseaza la sediul institutiei in data de 23.11.2021.

             Contestatiile privind dosarele respinse, se adreseaza in termen de 2 zile lucratoare din momentul afisarii, Primarului municipiului Aiud, care are obligatia de a le solutiona in termen de 2 zile lucratoare de la depunere.

            Taxa de inscriere la concurs este de 150 de lei, conform art. 31 din Anexa 1 a OMS nr. 869/2015 si se plateste la casieria Primariei Municipiului Aiud.

            Concursul  consta in desfasurarea urmatoarelor probe:

                         - analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice (C):

                                     - se face de catre comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidati la dosar, conform metodologiei cuprinse in anexa nr. 3 la OMS nr. 869/2015;

                         - proba scrisa (A) - in data de 07.12.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

                      - proba practica (B) - in data de 09.12.2021, ora 11,00, la sediul Dispensarului Scolar, situat in Aiud, str. Unirii, nr. 32.   

           Tematica de concurs si bibliografia pentru concurs, sunt afisate la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Aiud, respectiv www.aiud.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud si la nr. de  telefon  0258 861310 interior 1013.

      

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT

DE MEDIC DENTIST SPECIALIST, CONFIRMAT IN SPECIALITATEA ENDODONTIE:

 

1.    Arcadele dentare temporare si permanente (1, pag. 613-640)

2.    Eruptia dentara (7, pag. 20-41)

3.    Profilaxia cariei dentare (7, pag. 213-242)

4.    Caria simpla a dintilor temporari (7, pag. 94-107)

5.    Pulpita dintilor temporari (7, pag. 108-122)

6.    Gangrena dintilor temporari (7, pag. 123-140)

7.    Afectiunile dintilor permanenti in perioada de crestere (7, pag. 161-182)

8.    Gangrena pulpara la dintii permanenti tineri (7, pag. 183-195)

9.    Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri si fosete (6, integral)

10. Tratamentul cariei dentare (3, pag. 127-148)

11. Etiopatogenia cariei dentare (3, pag. 45-65)

12. Inflamatia pulpei dentare (4, pag. 11-27)

13. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dintilor permanenti (4, pag. 28-53)

14. Necroza si gangrena pulpara (4, pag. 54-62)

15. Parodontite apicale acute si cronice (4, pag. 63-85)

16. Tratamentul inflamatiilor pulpare (4, pag. 91-117)

17. Obturarea canalelor radiculare (4, pag. 174-208)

18. Clasificarea bolilor parodontiului marginal (2, pag. 119-123)

19. Gingivite si stomatite (2, pag. 124-150)

20. Parodontite marginale (2, pag. 151-161)

21. Manifestari gingivo-parondontale si orale in SIDA (2, pag. 162-164)

22. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice (profilactic, medicamentos al placii microbiene (2, pag. 176-246)

23. Anestezia loco-regionala in stomatologie. Substante anestezice. Substante adjuvante. Metode si tehnici. Alegerea anesteziei. Accidente si complicatii. (5, pag. 37-53; 60-97; 210-247; 249-260)

24. Consecintele pierderilor precoce ale dintilor temporari (7, pag. 243-256).

 

Bibliografie:

 

  1. D. Bratu – Aparatul dento-maxilar. Date de morfologie functionala clinica, Ed. Helicon, Timisoara 1997; 
  2. H.T. Dumitriu – Parodontologie, Editia. a-III-a, Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 1999;
  3. M. Gafar – Odontologie vol. I, Caria dentara. Ed. Medicala, Bucuresti, 1995;
  4. M. Gafar, A. Iliescu – Odontologie vol. II, Endodontie clinica si practica. Ed. Medicala, Bucuresti, 1998.
  5. N. Ganuta, I. Canavea – Anestezia in stomatologie si chirurgie buco-maxilo-faciala, Ed. National, Bucuresti, 1993;
  6. Rodica Luca – Metode Locale de prevenire a cariei din santuri si fosete, Ed. Cerma, Bucuresti, 1997;
  7. Livia Zarnea – Pedodontie, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993;
  8. Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor;

9.    Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare (Partea a VI-a, Titlul III - Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice).Descriere scurta

Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post contractual de executie vacant, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, medic dentist specialist confirmat in specialitatea Endodontie, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale si Asistenta medicala comunitara din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate