poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de ingrijitor - Muzeul de Istorie din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de CulturaData publicarii

10.11.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura, cu sediul in loc. Aiud, str. Transilvaniei, nr. 35, organizeaza in data de 06 decembrie 2021 ora 1100 - proba practica, concurs in vederea ocuparii, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a functiei contractuale de executie vacante de ingrijitor, Biroul/compartimentul Muzeul de Istorie si de Stiintele Naturii din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile  prevazute la art.3 din H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

    a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

    f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Concursul organizat pentru ocupareaa postului contractual de executie vacant, de ingrijitor, consta in urmatoarele etape succesive:

-          selectia dosarelor de inscriere;

-          proba practica;

-          interviu;

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii admisi la etapa precedenta.

 

Conditii specifice de participare:

a. Nivelul studiilor: Medii/Generala

Conditiile de desfasurare a concursului:

-      Proba practica: 06.12.2021, ora 1100 - sediul Muzeul de Istorie Aiud, str. Bethlen Gabor, nr. 1;

-      Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

-      Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada  11.11.2021 - 24.11.2021 (ora 16,00), la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, de luni pana vineri intre orele 0800 - 1600.

 

Dosarul de concurs:

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea de catre secretarul comisiei de concurs.

            In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

Dosarul de concurs se va depune personal, la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, pana cel tarziu in data de 24.11.2021, ora 1600

            Relatii suplimentare se pot obtine la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaiu, nr. 1, numar de telefon 0258 861703, fax 0258 865106, e-mail: cultura@aiud-art.ro, persoana de contact: Dumitru Ana Andreea, referent de specialitate in cadrul  Compartimentului financiar - contabil, achizitii publice, personal, patrimoniu din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura.

             

Calendarul concursului

Nr. crt.

Activitati

Data

      1.       

Publicarea anuntului

10.112021

      2.       

Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor

11.11.2021 - 24.11.2021 intre orele 800 - 1600

      3.       

Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs

25.11.2021 - 26.11.2021

      4.       

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

2911.2021, ora 1100

      5.       

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor

29.11.2021 - 02.12.2021 pana la ora 1100

      6.       

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor

03.12.2021, pana la ora 1100

      7.       

Sustinerea probei practice

06.12.2021 - ora 1100

      8.       

Afisarea rezultatului probei practice

07.12.2021, ora 1100

      9.       

Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei practice

07.12.2021-08.12.2021 pana la ora 1100

     10.      

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor

09.12.2021, pana la ora 1100 

     11.      

Sustinerea interviului

10.12.2021 - ora 1100

     12.      

Comunicarea rezultatelor dupa sustinerea interviului

13.12.2021- ora 1100

     13.      

Depunerea contestatiilor privind rezultatul interviului

13.12.2021 - 14.12.2021 pana la ora 1100  

     14.      

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor

15.12.2021, pana la ora 1100 

     15.      

Afisarea rezultatului final al concursului

15.12.2021

     16.      

Numire pe functie

Maximum 30.12.2021

 

 Rezultatele la fiecare proba, precum si rezultate finale ale concursului, vor fi afisate la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura, loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1 si pe site-ul Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.   

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura, Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, telefon: 0258 861703 sau e-mail: cultura@aiud-art.ro.

 

Cerere inscriere concursDescriere scurta

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de ingrijitor - Muzeul de Istorie din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate