poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de muncitor necalificat I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului LocalData publicarii

19.11.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de muncitor necalificat I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

 

              Conditiile specifice de participare la concurs sunt:

             -  studii generale.

 

          Concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de muncitor necalificat I, consta in urmatoarele etape succesive:

            -  selectia dosarelor de inscriere;

                         -  proba practica;

                         -  interviul.

   Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

              Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

            a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

            b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

           c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

           d) are capacitate deplina de exercitiu;

            e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

            f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

           g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

              

            Conditiile de desfasurare ale concursului sunt:       

            Data, ora si locul desfasurarii probei practice: 16.12.2021, ora 900 - la sediul Biroului Administratia Pietei, situat in Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38;

            Data si locul desfasurarii interviului: 21.12.2021- sediul Primariei Municipiului Aiud (sala Ion I.C.Bratianu), situat in str. Cuza Voda, nr. 1.

           Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 07.12.2021, ora 16,00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

             Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

              a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

              b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

              c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiilor documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

               d) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

               e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

              f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

              g) curriculum vitae.

 

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

            In cazul documentului prevazut la lit. f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

           

             Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

            BIBLIOGRAFIA:

            1.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            2.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare: Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor;

            4. Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 36 - art. 39  din Capitolul V - Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide; art. 46 - art. 52 din Capitolul VI - Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica.

                       

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

Calendarul de desfasurare al concursului:

 

22.11.2021 - 07.12.2021

perioada de depunere a dosarelor de concurs

08.12.2021 - 09.12.2021

selectia dosarelor de concurs

10.12.2021

afisare rezultate selectie dosare de concurs

13.12.2021

depunere contestatii rezultate selectie dosare de concurs

14.12.2021

solutionare contestatii rezultate selectie dosare de concurs si afisare rezultate contestatii selectie dosare de concurs

16.12.2021

desfasurarea probei practice si afisare rezultate proba practica

17.12.2021

depunere contestatii rezultate proba practica

20.12.2021

solutionare contestatii rezultate proba practica si afisare rezultate contestatii proba practica

21.12.2021

desfasurarea probei interviu si afisare rezultate proba interviu

22.12.2021

depunere contestatii rezultate proba interviu

23.12.2021

solutionare contestatii rezultate proba interviu si afisare rezultate contestatii proba interviu

24.12.2021

comunicare rezultate finale concurs

     

              Rezultatele, la fiecare proba, precum si rezultatele finale ale concursului, vor fi afisate la sediul institutiei si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum si de pe site-ul institutiei: www.aiud.ro. Persoana de contact: Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.Descriere scurta

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, cu sediul situat in str. Cuza Voda, nr. 1, organizeaza concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de muncitor necalificat I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate