poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere specifica de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUDData publicarii

13.12.2021

Descriere

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere specifica de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

             Durata timpului de munca pentru functia publica de conducere specifica de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

Conditiile de desfasurare ale concursului sunt:

            - Proba suplimentara pentru testarea cunostintelor in domeniul tehnologiei informatiei: 14.01.2022, ora 900 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            -  Proba scrisa: 17.01.2022, ora 1000 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 13.12.2021 - 03.01.2022  (ora 16,00) la sediul Primariei Municipiului Aiud.

 

Conditiile de participare la concurs sunt:

            - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte juridice, stiinte administrative sau stiinte politice;

            - absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;

            - cunostinte PC - nivel mediu din:

    I. Concepte de baza ale tehnologiei informatiei (IT)

   II. Utilizarea computerului si organizarea fisierelor

  III. Procesare de text

  IV. Calcul tabelar

   V. Baze de date

  VI. Prezentari

 VII. Informatie si comunicare

           

            Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

     h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

     i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

     k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

                                                                       

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA pentru postul de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

 

  1. Constitutia Romaniei, republicata;

2.     Titlul I al Partii nr. I ,  Partea A III –a , Partea a V-a , Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.     Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.    Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile  ulterioare;

7. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare;
      8. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

9. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Ordonanta de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.

     12. Totul despre Hardware -Winn L. Rosch - Editura Teora

           13. Retele de calculatoare - Petre Norton - Editura ALL;

          14. MOC 20411 - Administering Windows Server 2012.

          

           Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

            Programa analitica pentru proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel mediu se poate descarca de pe site-ul institutiei, respectiv www.aiud.ro.

        Atributiile stabilite in fisa postului pentru postul de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud sunt:

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv hotararile Consiliului Local Aiud;

    b) participa la sedintele consiliului local;

    c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar,  precum cu Prefectul Judetului Alba;

    d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;

    e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);

    f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local pe care-l supune aprobarii in sedinta urmatoare a consiliului local, si redactarea hotararilor consiliului local;

    g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv comisiilor de specialitate ale acestuia;

    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ-teritoriala in cadrul careia functioneaza;

    i) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

    j) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local a consilierilor locali;

    k) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

    l) informeaza presedintele de sedinta, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

    m) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

    n) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local, respectiv ale consiliului judetean sa nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art. 228 alin. (2); informeaza presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

    o) certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

    p) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 147 alin. (1) si (2) din OUG nr. 57/2019 indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente.

    r)  comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu:

    1) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in localitatea de domiciliu;

    2) la data luarii la cunostinta, in situatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ-teritoriale;

    3) la data primirii sesizarii de la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice.

Sesizarea cuprinde:

    1) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;

    2) data decesului, in format zi, luna, an;

    3) data nasterii, in format zi, luna, an;

    4) ultimul domiciliu al defunctului;

    5) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;

    6) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.

    Aceasta atributie poate fi delegata catre una sau mai multe persoane care exercita atributii delegate de ofiter de stare civila, prin dispozitia primarului la propunerea secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

    s) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local, de primar, dupa caz;

   s) poate reprezenta Municipiul Aiud in fata instantelor de judecata, in cauzele in care este parte UAT Aiud, Primar, Consiliul Local Aiud si serviciile publice subordonate, pe baza imputernicirii scrise emise de Primar.

    8. Acorda primarului, viceprimarului, consilierilor locali si cetatenilor, sprijin si asistenta de specialitate impreuna cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului , in desfasurarea activitatii, cat si la redactarea proiectelor de hotarare.

   9. Impreuna cu aparatul de specialitate al primarului pune la dispozitia consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului.

  10.  Asigura informarea corecta a alesilor locali cu privire la noutatile legislative si a obligatiilor ce le revin acestora potrivit OUG nr. 57/2019, Codul administrativ.

   11.  Asigura legalitatea ( pe baza de referat, hotarare etc. care vor fi redactate in mod corespunzator ) propunerilor Comisiei Locale  de Fond Funciar privind reconstituirea/ constituirea dreptului de proprietate, comunicate  spre validare/invalidare Comisiei judetene Alba, potrivit legislatiei fondului funciar.

   12. Asigura desfasurarea activitatii Comisiei Locale de Fond Funciar Aiud, conform Regulamentului aprobat prin Dispozitia nr. 37/23.01.2008, emisa de Primarul municipiului Aiud.

   13. Asigurarea si urmarirea raportarilor lunare catre Comisia jud. Alba, Institutia Prefectului

Alba a situatiilor prevazute de legislatia fondului funciar si de Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   14. Asigura secretariatul comisiei de aplicare a legilor fondului funciar.

   15.  Asigura inventarierea patrimoniului public si privat al municipiului,vanzarea terenurilor in domeniul privat al municipiului.

   16. Sprijinirea propunerilor si initiativelor motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum

si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor. 

17. Organizeaza si raspunde de activitatea Compartimentului Juridic, Compartimentului

Pregatire, Elaborare documente Consiliul Local si a Biroului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

   18. Coordoneaza activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta  Persoanelor Aiud.

  19. Coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a Registrului

Agricol, conform O.G. nr. 28/2008.

  20. Raspunde de calitatea, legalitatea si termenul de executie a lucrarilor pe care le are de indeplinit.

 21. Comunica in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale.

  22. Elibereaza, in conditiile legii, extrase sau copii de ale documentelor aflate in arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

  23. Coordoneaza, organizeaza si raspunde de activitatea Comisiei interne de analiza a notificarilor la legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  24. Obligativitatea de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici a lucrarilor repartizate.

   25. Alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, dupa caz.      

  Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

    a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

    e) copie a diplomei de master in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz, in situatia in care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

     f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

     g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

   

     h) cazierul judiciar;

     i) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

   

            Adeverintele prevazute la lit. f) care au un alt format decat cel prevazut in HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,  trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

 

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

 Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

            Documentul prevazut la lit. h) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

 

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Directiei Economice, precum si de pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

 

Formular de inscriere

Testare IT

Anexa 2D

 Descriere scurta

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere specifica de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate