poca-header

Informații publice

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Obiectul Programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației/înmatriculări (după caz), în schimbul predării acestuia spre casare de către persoana fizică ce îl deține în proprietate de cel puțin 5 ani.
Autoritatea publică locală va încheia contracte de finanțare cu persoanele fizice, prin care acordă un stimulent pentru casare în cuantum de 3.000 lei, sumă compusă din finanțarea AFM de 2.400 lei și finanțarea de 600 lei susținută de la bugetul local.

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare:
(1)  Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a UAT Municipiul Aiud;
    b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT Municipiul Aiud, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
    c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
    e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
    g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
(2)  În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
(3)  În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la UAT Municipiul Aiud şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.
 
Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat
 Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT Municipiul Aiud;
    b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
    c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
    d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Etapele înscrierii în program:
Etapa I:  Începând cu 21.04.2023 ora 10 până în data de 28.04.2023 ora 23.59 sau în limita fondurilor disponibile în program - UAT-urile din România au depus cererile de finanțare prin intermediul aplicației informatice, puse la dispozitie de AFM, până în data de 28 aprilie 2023, ora 23.59, în limita bugetului alocat de program pentru această sesiune de finanțare. Municipiul Aiud a depus cu succes cererea de finanțare la momentul deschiderii programului pentru casarea unui număr estimat de 25 de autovehicule uzate (conform HCL nr 114/27.04.2023) .
Etapa II: AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.
Persoanele fizice se vor înscrie on-line în aplicația care va fi pusă la dispoziție de AFM, se site-ul: www.afm.ro.
După terminarea perioadei de înscriere, UAT Municipiul Aiud va primi de la AFM lista cu persoanele fizice care s-au înscris în program.
UAT Municipiul Aiud, prin Direcția Economică, Biroul Impozite și taxe locale va transmite notificări tuturor persoanelor înscrise în program, pe baza listei puse la dispoziție de către AFM. Prin această notificare, vă vom informa că ați fost validați și veți primi, de asemenea, informații referitoare la documentele pe care trebuie să le depuneți, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

Anexat publicăm:
Procedura de participare a solicitanților de finanțare la Programul privind casare autovehiculelor uzate conform HCL nr 158 din data de 22.06.2023
Ghidul de finanțare a Programului privind casarea vehiculelor uzate aprobat prin Ordinul 864 din 30.03.2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea vehiculelor uzate
Hotărârea nr 158 din 22.06.2023 privind aprobarea procedurii de participare a solicitanților de finanțare la Programul privind casare autovehiculelor uzate derulat de Municipiul Aiud în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate