poca-header

Informații publice

Primăria municipiului Aiud anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Primăria  Municipiului Aiud,  în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer  la  cerere,  pentru  ocuparea  unei funcţii  publice  de  execuţie  vacante  de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic, în conformitate cu Regulamentul - cadru privind ocuparea prin transfer la cerere, a funcțiilor publice vacante din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, aprobat prin Dispoziția nr. 124/05.02.2024 emisă de Primarul Municipiului Aiud.  

Precizăm că, transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public, cu aprobarea Primarului Municipiului Aiud,  precum şi a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, pe baza evaluării și selecției documentelor necesare realizării transferului la cerere și a interviului.
Ulterior aprobării cererii de transfer, Primăria Municipiului Aiud  înștiințează cu celeritate autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public admis. 
Procedura de selecție în cazul transferului la cerere cuprinde următoarele etape succesive:

a) selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării posturilor vacante prin transfer la cerere;
b) proba interviu. Proba interviu va putea fi susținută doar de către solicitanții declarați admiși la etapa selecției.

Locația de desfășurare a probelor: sediul Primăriei Municipiului Aiud, Str. Cuza Vodă, nr. 1

Perioada de depunere a dosarelor: 22.02.2024  – 06.03.2024 (inclusiv)
Persoanele interesate vor depune la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Compartiment  Resurse Umane,  în termen de 14 zile calendaristice de la data afişării anunţului, următoarele documente:

cerere de transfer, conform modelului atașat;
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, raportat la cerinţele din fişa postului vacant;
copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice; 
adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei publice solicitate;
acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului atașat.
Perioada de selecție: în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Ulterior verificării dosarului/dosarelor de înscriere la procedura de transfer la cerere şi afişării rezultatului selecției, va fi organizată proba interviu.

Proba interviu  va avea loc în data de 26 martie 2024, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud

CONDIȚII PENTRU OCUPAREA, PRIN TRANSFER LA CERERE, A FUNCȚIEI  PUBLICE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC , CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL:
– studii universitare de licență  absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă în domeniul fundamental - Științe sociale, Ramura de știință -  Științe juridice, Domeniul de licență: drept;
– vechimea în specialitate necesară: minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Înscrierea la concurs se va realiza prin depunerea dosarelor la secretarul comisiei de selecție. Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.
În cazul depunerii dosarelor de concurs prin intermediul oficiilor poştale/ firmelor de curierat, următoarele acte vor fi depuse în copii legalizate: documentele care atestă nivelul studiilor, carnetul de muncă şi/ sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adresa de corespondență: Primăria municipiului Aiud, Str. Cuza Vodă, nr. 1 - 515200
tel. 0258861310 sau 0731831605, fax. 0258861280
email: office@aiud.ro
 Persoane de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, consilier Compartiment Resurse Umane; Morar Angela, consilier, Compartiment Resurse Umane

În  cazul  în care, la selecția pentru ocuparea unei funcții publice prin transfer la cerere, se prezintă un singur candidat, se va realiza doar etapa de verificare a condițiilor de realizare a transferului în vederea ocupării  funcțiilor publice vacante.
Bibliografie/tematică:
1. Constituția României, republicată, cu tematica:
                        - Legiferarea
                        - Categorii de legi
                        - Inițiativa legislativă
                        - Sesizarea Camerelor
                        - Adoptarea legilor și a hotărârilor
                        - Promulgarea legii
                        - Intrarea în vigoare a legii
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările;
cu tematica:
         -  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică
         -  Limitele delegării de atribuții
         - Transferul
         - Actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Hărțuirea morală
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
5 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Excepția de nelegalitate, Procedura prealabilă, Obiectul acțiunii judiciare, Instanța competentă, Termenul de introducere a acțiunii
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Contestația la executare silită, Termen de contestare, Judecarea contestației
7. Cartea a II-a Procedura Contencioasă și Titlul I al Cărții a V-a din Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare.
cu tematica: Cuprinsul cererii de chemare în judecată, Întâmpinarea, Contestația la executare.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate