poca-header

Informații publice

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant din cadrul SPCLEP - Compartiment Stare Civilă

               În conformitate cu prevederile art. VII alin. (3) din OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment Stare Civilă din subordinea Consiliului Local la Municipiului Aiud.
           
             Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment Stare Civilă este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:
            - verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
            -   proba scrisă: 15.07.2024, ora 1200 - sediul Primăriei Municipiului Aiud;
            -  interviul:  - se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;
                                    - data și ora susţinerii probei interviului se va afișa pe site-ul instituției, www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate