poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt de selectie a unui expert proceduri administrative, expert procese si planificari, expert programare bugetara in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063Data publicarii

05.07.2019

Descriere

Anunt de selectie a unui expert proceduri administrative, expert procese si planificari, expert programare bugetara in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063

 

Municipiului Aiud implementeaza in calitate de Beneficiar, proiectul „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020.

 

            Obiectivul general al proiectului :

            Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea procesului decizional, a planificarii strategice si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin dezvoltarea si implementarea de masuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, doua politici publice, un plan strategic institutional, doua strategii sectoriale, solutii informatice integrate, ca si prin imbunatatirea cunostintelor personalului pentru implementarea masurilor dezvoltate in proiect.  

Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv specific 1: Imbunatatirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Municipiul Aiud, prin elaborarea a doua politici publice in domenii prioritare la nivelul UAT.

Obiectiv specific 2: Imbunatatirea procesului de planificare strategica la nivelul UAT Municipiul Aiud, prin elaborarea si aprobarea unui plan strategic institutional (PSI) aferent anilor 2020 – 2021, precum si a doua strategii sectoriale aferente anilor 2021 – 2025 in domeniile sanatate si asistenta sociala.

Obiectiv specific 3: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local, prin dezvoltarea si implementarea unui pachet de solutii informatice integrate de tip front-office si back-office, in vederea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de UAT si digitalizarea documentelor din arhiva institutiei.

Obiectiv specific 4: Dezvoltarea abilitatilor personalului din UAT Municipiul Aiud si institutiile din subordinea Consiliului Local, pe teme specifice de interes care au legatura cu OS2.1 si cu obiectivul general al proiectului, incluzand politici publice locale, planificare strategica, utilizarea sistemelor informatice dezvoltate in proiect.

Procedura de selectie atasata, stabileste modalitatea de selectie a expertilor cooptati care vor desfasura serviciile si activitatile profesionale specifice/specializate de implementare din cadrul proiectului. Conform cererii de finantare, activitatile care vor conduce la realizarea rezultatelor mai sus mentionate, se vor realiza prin utilizarea de experti individuali, selectati de Primaria Municipiului Aiud, pentru realizarea activitatilor conform sectiunii „Activitati previzionate” din cererea de finantare, in baza prezentei metodologii interne de selectie

           

Procedura de selectie se va realiza in urmatoarele etape:

1.  Emiterea Dispozitiei privind aprobarea procedurii de selectie a unui expert proceduri administrative, expert procese si planificari, expert programare bugetara in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni” si constituirea comisiei de evaluare si selectie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru selectia expertilor mai sus mentionati.

2.  Publicarea anuntului de selectie.

3.  Evaluarea documentatiilor transmise, derularea interviurilor si desemnarea candidatilor admisi.

4.  Solutionarea contestatiilor.

                       

            Valoarea estimata a onorariului celor 3 experti, conform cererii de finantare, este:

Expert proceduri administrative:

168 ore x 120 lei = 20.160 lei

420 ore x 120 lei = 50.400 lei

252 ore x 120 lei = 30.240 lei

126 ore x 120 lei = 15.120 lei

Total: 116.020 lei din care se retin contributiile catre bugetul de stat, conform legislatiei in vigoare.

 

Expert procese si planificari

420 ore x 120 lei = 50.400 lei

504 ore x 120 lei = 60.480 lei

Total: 110.880 lei din care se retin contributiile catre bugetul de stat, conform legislatiei in vigoare.

 

Expert programare bugetara

336 ore x 120 lei = 40.320 lei

Total: 40.320 lei din care se retin contributiile catre bugetul de stat, conform legislatiei in vigoare.

Plata serviciilor se va face lunar, in functie de numarul de ore prestate. 

 

CONTINUTUL DOSARULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECTIA CELOR 3 EXPERTI:

 

a) Scrisoare de intentie – datata si asumata prin semnatura de catre candidat;

b) CV in format Europass - datat si asumat prin semnatura de catre candidat;

c) Carte de identitate (copie);

d) Diploma de studii universitare (licenta, masterat, doctorat, dupa caz) (copii);

e) Documente justificative care sa ateste calitatea de expert proceduri administrative, expert procese si planificari, expert programare bugetara;

f) Documente justificative privind anii de experienta profesionala ca angajat intr-o entitate publica sau privata si/sau in proiecte implementate;

 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in forma precizata si in termenul stabilit prin anunt.

Dupa admiterea dosarului, candidatii vor prezenta copii semnate, datate pe fiecare pagina si cu mentiunea „conform cu originalul”.

 

NOTA: Orice candidatura care nu respecta aceste cerinte va fi automat respinsa.

 

 

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, a cerintelor specifice de calificare, precum si nedepunerea  tuturor documentelor obligatorii solicitate, conform listelor indicate mai sus, atrage inadmisibilitatea candidaturii.  

            Comisia de evaluare isi rezerva dreptul de a solicita, pe parcursul evaluarii candidatilor si alte documente care sa ateste indeplinirea cerintelor. 

            In cea de-a doua etapa, comisia va examina candidatii in cadrul unui interviu (30 de minute), sustinut, dupa caz, inclusiv prin mijloace moderne de comunicare la distanta, in cadrul caruia candidatii vor purta o discutie cu comisia de selectie.

            Vor fi selectati, in ordinea notelor/punctajului si in limita postului, conform anuntului de selectie, numai candidati care obtin nota/punctajul minim 80. Selectia expertilor se va realiza in ordinea descrescatoare a mediei aritmetice a notelor/punctajelor totale acordate de fiecare membru de evaluare pentru fiecare candidat.

            Candidati care au obtinut nota/punctajul minim 80, dar pentru care nu s-a facut propunerea de selectie din lipsa locului disponibil, vor fi trecuti pe o lista de rezerva.

            Nota: In situatia punctajelor egale, va fi avuta in vedere experienta profesionala cea mai mare in domeniul de specialitate cerut. 

            

Evaluarea primei etape se va realiza de catre comisia de evaluare si selectie, prin raportare la documentele depuse la dosarul de candidatura (formular de inscriere, scrisoare de intentie, CV, etc), astfel:

            Pentru expert proceduri administrative:

CS1. Experienta de minimum 3 ani demonstrata cu privire la capabilitatea de relationare cu mediul administrativ, mediul de afaceri, partenerii sociali. (maxim 15 puncte)

CS2. Experienta in elaborarea de politici publice in domenii specifice de activitate. (maxim 15 puncte)

CS3. Experienta in elaborarea de studii, analize, articole in domeniul administratiei publice, sistemul judiciar romanesc si/sau european. (maxim 15 puncte)

CS4. Experienta in munca pe proiecte. (maxim 15 puncte)

 

Pentru expert procese si planificari:

CS1. Experienta de minimum 3 ani demonstrata cu privire la capabilitatea de relationare cu mediul administrativ, mediul de afaceri, partenerii sociali. (maxim 15 puncte)

CS2. Experienta in elaborarea de politici publice in domenii specifice de activitate. (maxim 15 puncte)

CS3. Experienta in elaborarea de planuri de actiune, studii, analize, articole in domeniul administratiei publice, sistemul judiciar romanesc si/sau european. (maxim 15 puncte)

CS4. Experienta in munca pe proiecte. (maxim 15 puncte)

 

Pentru expert programare bugetara:

CS1. Experienta de minimum 3 ani demonstrata cu privire la capabilitatea de relationare cu mediul administrativ, mediul de afaceri, partenerii sociali. (maxim 15 puncte)

CS2. Experienta in elaborarea de politici publice in domenii specifice de activitate. (maxim 15 puncte)

CS3. Experienta in elaborarea de planuri de actiune, studii, analize, articole in domeniul administratiei publice, sistemul judiciar romanesc si/sau european. (maxim 15 puncte)

CS4. Experienta in munca pe proiecte. (maxim 15 puncte)

 

            Punctajul maxim aferent primei etape este de 60 puncte

           

            Evaluare etapa a doua

            Comisia va examina candidatii in cadrul  unui interviu, sustinut, dupa caz, inclusiv prin mijloace moderne de comunicare la distanta:

a)    Interviul care va dura 30 de minute (maxim 40 puncte)

 

            Punctajul maxim aferent etapei a doua este de 40 puncte.

           

            Nota/punctajul maxim care poate fi obtinut de un candidat este 100.

 

            Notarea fiecarui criteriu de selectie de catre comisia de evaluare si selectie a unui expert proceduri administrative, expert procese si planificari, expert programare bugetara se va realiza conform Anexei 2 la prezenta procedura.

            Va fi declarat „admis” in etapa de evaluare, candidatul/candidatii care au obtinut un punctaj final mai mare sau egal cu 80 (optzeci).

            In cazul in care doi sau mai multi candidati obtin punctaj egal la etapa de evaluare, departajarea se va face prin raportare directa la punctajul obtinut la criteriul de selectie -  experienta profesionala.

             In situatia in care, persoana selectata se afla in imposibilitatea de a presta serviciile, responsabilitatile vor fi atribuite urmatoarei persoane clasate, conform Raportului de evaluare - Anexa 3 la procedura.

 

            Anuntul privind rezultatul selectiei expert proceduri administrative, expert procese si planificari, expert programare bugetara se va publica pe site-ul www.aiud.ro.  

 

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECTIE: 

 

Activitate

Termen

Dispozitia privind aprobarea procedurii de selectie a unui expert proceduri administrative, expert procese si planificari, expert programare bugetara in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni” si constituirea comisiei de evaluare si selectie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru selectia expertilor mai sus mentionati.

04.07.2019

Publicarea anuntului de selectie .

05.07.2019

Transmitere solicitari de clarificare de catre potentialii candidati 

11.07.2019

Transmitere raspunsuri la solicitarile de clarificari, de catre Municipiul Aiud 

12.07.2019

Depunerea dosarelor de candidatura 

15.07.2019

Evaluarea dosarelor de catre comisia de evaluare si selectie 

19.07.2019

Intocmirea Procesului verbal privind procesul de evaluare si selectie a dosarelor 

22.07.2019

Interviul

23.07.2019

Intocmirea Raportului procedurii de evaluare si selectie 

23.07.2019

 

 

Publicare anunt privind rezultatele selectiei 

24.07.2019

Depunerea contestatiilor 

25.07.2019

Constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor 

04.07.2019

Solutionarea contestatiilor 

           26.07.2019

Publicarea anuntului final privind rezultatele selectiei 

26.07.2019

Contractarea celor 3 experti

31.07.2019

Dispozitie privind aprobarea procedurii

Procedura de selectie si anexe

Anunt selectieDescriere scurta

Anunt de selectie a unui expert proceduri administrative, expert procese si planificari, expert programare bugetara in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063

 

Municipiului Aiud implementeaza in calitate de Beneficiar, proiectul „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate