poca-header

Informații publice

Anunț privind selecția unui partener privat pentru furnizarea de servicii de zi în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Simion Bărnuțiu

Municipiul Aiud demarează procedura de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, acreditat, în vederea furnizării de servicii specifice în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aiud, obiectiv dezvoltat de către Municipiul Aiud în cadrul proiectului Respect pentru bunicii comunității aiudene, SMIS 116236, finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1.
Obiectivul general al proiectului Respect pentru bunicii comunității aiudene este Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice în municipiul Aiud, prin înființarea unui centru de zi, a unei unități de îngrijire la domiciliu și a unei cantine sociale.
Obiectivele specifice ale proiectului Respect pentru bunicii comunității aiudene sunt:
1. Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
2. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
3. Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
Rezultatele proiectului Respect pentru bunicii comunității aiudene, conform contractului de finantare sunt:
1. număr beneficiari persoane vârstnice deservite de centrul de zi – 500
2. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de cantina socială - 100
3. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de unitatea de îngrijire la domiciliu - 50
Proiectul Respect pentru bunicii comunității aiudene este implementat în parteneriat cu Serviciul de Ajutor Maltez în România, care are responsabilitatea înființării cantinei sociale pentru persoanele vârstnice sărace și a unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.
În conformitate cu:
- Contractul de finanțare nr. 3559/14.12.2018, în cadrul proiectului cu titlul „Respect pentru bunicii comunității aiudene”, actualizat prin acte adiționale,
- Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,
- Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1.
- OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 17 din 6 martie 2000 (**republicată**) privind asistența socială a persoanelor vârstnice**)
- Hotărârea nr. 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,

Municipiul Aiud organizează selecția unui partener privat pentru furnizarea de servicii de zi în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24, jud. alba

ACTIVITĂȚILE ÎN CARE VA FI IMPLICAT PARTENERUL PRIVAT

Partenerul privat acordă, în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aiud, în funcție de nevoile beneficiarilor și la cererea acestora, pentru un număr de minimum 500 de beneficiari persoane vârstnice înregistrați în primul an de zile de la data încheierii Acordului de parteneriat, următoarele servicii:

Servicii de socializare, recreere şi petrecerea timpului liber,
Servicii de asistență medicală – îngrijiri primare de sănătate,
Counseling și servicii de sprijin,
Oportunități de voluntariat,
Educație și instruire,
Grupuri de suport și activități terapeutice,
Servicii de sănătate alimentară și viață sănătoasă.
Serviciile vor fi furnizate într-un interval orar stabilit de furnizorul de servicii, de minimum 5 ore pe zi.
Partenerul privat se obligă să suporte costurile legate de administrarea imobilului, dotarea sa în conformitate cu standardele legale incidente, plata utilităților și orice alte cheltuieli ocazionate de utilizarea acestui imobil, mai puțin costurile de investiții și reparații capitale.

ACTIVITĂȚILE ÎN CARE VA FI IMPLICAT PARTENERUL PUBLIC – MUNICIPIUL AIUD
 
Municipiul Aiud participă în cadrul parteneriatului cu imobilul situat administrativ în municipiul Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24, jud. Alba, Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aiud dezvoltat în cadrul proiectului SMIS 116236 – Respect pentru bunicii comunității aiudene, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1.

Municipiul Aiud pune la dispoziția partenerului privat spațiul astfel dezvoltat, cu toate facilitățile și dotările sale rezultate din implementarea proiectului, în baza unui proces-verbal de predare-primire, în mod gratuit, având în vedere faptul că activitatea ce va fi prestată în cadrul centrului nu este generatoare de venituri. Partenerul privat se obligă să suporte costurile legate de administrarea imobilului, dotarea sa în conformitate cu standardele legale incidente, plata utilităților și orice alte cheltuieli ocazionate de utilizarea acestui imobil, mai puțin costurile de investiții și reparații capitale.

Procedura, anexele și calendarul procedurii de selecție sunt atașate acestui anunț.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate